Наука

Постійні наукові заходи

Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід

МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Збірник тез ЮФ 2021


ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей V Міжнародної наукової студентської конференції

Збірник ЮФ 2021=верстка


ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ І КРАЇН СВІТУ

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції

Збірник ЮФ 2020=верстка


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Збірник тез доповідей Міжнародної наукової Інтернет конференції молодих вчених 

Збірник Міжнародної наукової інтернет конференції 23.10.2020 ККППЕБПД


ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції

Збірник студ. конф. Тернопіль 2020


ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ І КРАЇН СВІТУ: ПРАВОВІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ
Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 5-6 листопада 2019 р.)

Ternopil TNEU Conf 2019 верстка


ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної студентської наукової конференції (м. Тернопіль, 15 травня 2019 р.)
Збірник ЮФ 2019

Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль,5-6 квітня 2019 р.)

ТЕЗИ 2019

ТЕЗИ ЮФ 2019 - Т. 2


ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної студентської наукової конференції (м. Тернопіль, 1 червня 2018 р.)
Збірник ЮФ 2018

Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль,20-21 квітня 2018 р.)
ТЕЗИ 2018

Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід

Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль,21-22 квітня 2017 р.)
ZbirnykTezy-2017

ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей І Міжнародної студентської наукової конференції (м. Тернопіль, 3-4 квітня 2017 р.)

Збірник ЮФ 2017 Ч.1

Збірник ЮФ 2017 Ч.2

Збірник ЮФ 2017 Ч.3


ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей XIІІ Міжнародної студентської наукової конференції (м. Тернопіль,8 квітня 2016 р.)
Збірник ЮФ 2016

Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль,8-9 квітня 2016 р.)
ZbirnykTezy_Finich _2016_

ПРАВОВА УКРАЇНА ОЧИМА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Збірник тез доповідей XIІ Всеукраїнської студентської конференції (м. Тернопіль, 17 квітня 2015 р.)

Студентськ конференція 2015


Безпека бізнесу: Навчальний посібник

Вівчар О. І. Безпека бізнесу: [Навчальний посібник] / Вівчар О. І. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2019 – 277 с. У навчальному посібнику розкрито зміст, сутність та найважливіші складові системи управління безпекою бізнесу в сучасних трансформаційних умовах. Наведено визначення основних понять та категорій. Проаналізовано структурно-функціональні складові економічної безпеки бізнесу та виокремлено основні методики оцінювання відповідно. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки бізнесу. Висвітлено систему стратегічного вимірювання результативності бізнесу як вектора забезпечення економічної безпеки. Навчальний посібник розроблено для студентів, що навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Посібник буде корисним для аспірантів, науковців та практиків, які досліджують сучасну проблематику зміцнення безпеки бізнесу в сучасних умовах турбулентності економічних процесів.


Психодіагностика особистісної адаптованості

     Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості: [наукове видання] / А.В. Фурман. – 3-є, скор. – Тернопіль, 2016. - 64 с.

     Наукове видання пропонує створену в 1993 році й не­одноразово доопрацьовану авторську методику визначення особистісної адаптованості школярів, яка широко використо­вується також для дослідження психосоціального розвитку педагогів у системі фундаментального соціально-психологічного експерименту. Описуються її теоретико-методологічні засади, принципи побудови контрольної шкали, способи обробки та інтерпретації даних, результати ефективності модульно-роз­вивальної моделі навчання.

       Для управлінців і науковців, учителів і вихователів, шкільних психологів і соціальних педагогів, екс­перимен­таторів і методистів, студентів педуніверситетів і педучилищ.


Моноргафія "Ідея і зміст професійного методологування"

     Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 378 с.

      Монографія різнобічно аргументує авторську ідею профе­сійного методо­ло­гування, яка вкотре не лише переосмислює досвід системомисле­діяльнісної методології, а й створює підґрунтя нового методо­логічного напряму – віта­культурної методології. На тлі історичного постання цієї ідеї обґрунтовується сутність досконалого методологування у нарощуванні його принципів та умов, рівнів і критеріїв, концептів і схематизмів, смислоформ та інстру­ментів самоорганізації дослідником власної рефлексивної мисле­діяльності та проб­лемно-модульного методологу­вання як складноінтегро­ваних форм віта­культур­ного утвердження постнекласичного світу методо­ло­гії. Детально розгляда­ються компоненти, рівні та етапи методологічного аналізу, логіка та особливості категорієгенезу, складники, засновки і концент­ри вітакультурної методології, а також мислесхеми, категорійні матриці, оргдіяльнісні схеми і моделі та методо­­логічна план-карта як найдосконаліші і водночас як унікально складні інстру­менти зрілого методологування у гар­моній­ному взаємодопов­ненні ка­тегорій, принципів, епістем, способів, засобів, пара­метрів, процедур. Вод­­но­раз це не повно завершене теоретичне дос­лідження, а підсумок окремого етапу виконання науково-суспільної програми, що реалізується автор­ською на­уковою школою.

        Для методологів, ігротехніків, філософів, науковців, управлінців, освітян і, щонайперше, магістрів, аспірантів і докторантів.


Монографія "Психологія професійних творчих здібностей"

     Шандрук С.К. Психологія професійних творчих здібностей: [монографія] / Сергій Костянтинович Шандрук. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 357 с.

     У роботі здійснений критичний огляд теоретико-методологічних досліджень на предмет з’ясу­вання природи, сутності, ґенези, основних функцій, онтології, феноменології професійних творчих здібностей ­майбутніх практичних психологів. Основна увага зосереджена на категорійному аналізі творчих здібностей людини у філософсько-психологічному дискурсі. З позицій філософсько-психологічної теорії вчинку В.А. Роменця, цик­лічно-вчинкового підходу у розвитку науки (пе­ред­усім соціогуманітарної, наукових шкіл і творчого шляху видатних мислителів) з його базовими принципами, концептами і за­кономірностями А.В.Фурмана запропонована циклічно-вчинкова технологія розвитку професійних творчих здібностей студентів психологічного профілю. Визначено психолого-педагогічні умови та чинники розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців-практичних психологів. Здійснений психологічний аналіз сформованості у сту­дентів-психологів професійних творчих здібностей.

       Для філософів і методологів, науковців та управлінців, мистецтво­знавців і працівників соціоно­мічних професій – психологів, соціологів, священиків, соціальних і медичних працівників, ме­неджерів, політтехнологів, педагогів.


Психокультура української ментальності

     Фурман А.В. Психокультура української ментальності: 3-є науко¬ве видання. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 168 с.

     Уперше українська ментальність розглядається із між­пред­метних позицій як надскладне вітакультурне явище історичного життєпотоку самобутньої європей­ської нації. На парадигмальному, методологіч­ному та емпіричному рівнях наукового аналізу обґрун­товується полівалентність, узгодженість і розвитковість виз­началь­них куль­турно-психологічних характеристик-координат української мен­таль­ності як основи про­ектування і побудови інноваційних програм, проектів і моделей розвитку суверенної України. Запропо­нована оригі­нальна категорійна матриця українсь­кого менталітету, що розкриває основний закон генезису цієї ноуменально-фено­менальної організо­ваності як вер­шинний шлях менталеформування: життя – спіл­ку­вання – національна свідомість – рідна мова – слово. На прикладі на­ціо­нальної системи освіти під­тверджена можливість ство­рення повно­цінного соціо­куль­тур­ного простору еталон­ного ментально-психо­ло­гічного змісту діяль­ності інно­ваційних навчально-виховних закладів.

      Додатки містять навчальну програму, мислесхеми і моделі, на­укові тексти та екзаменаційні питання, рекомендовану літературу і комплексне практичне індивідуальне завдання для студентів з автор­ського курсу “Психокультура інноваційних соціосистем”.

        Для науковців і практиків, політиків та управлінців, освітян і психологів, соціальних працівників та мовознавців, а також усіх тих, кого турбує доля України.


Монографія "Сутність гри як учинення"

     Фурман А.В., Шандрук С.К. Сутність гри як учинення: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Сергій Костянтинович Шандрук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 120 с.

     У роботі здійснений критичний огляд філософсько-гуманітарних досліджень на предмет з’ясу­вання природи, сутності, ґенези, основних функцій, онтології, феноменології гри. Основна увага зосереджена на методологічному аналізі гри як онтофеноменальної данності, де її смисл – охопити у собі весь світ людської життєактивності. З позицій філософсько-психологічної теорії вчинку В.А. Роменця, системомиследіяльнісної методології Г.П. Щедровицького та авторських кон­цепцій професійного методологування і принципів та закономірностей циклічно-вчинкової дина­міки розвитку науки запропонована теоретична модель повноцінної гри як учинення у логіко-змістовій наступності ситуаційного (виникнення ігрового відношення), мотиваційного (форму­вання поля або часопростору гри), діяльного (замикання гри та постання світу ігрової діяльності) і післядіяльного (рефлексія успішності/неуспішності гри)  періодів. Онтофеноменальне оприяв­нення розвиткового функціонування діяльнісного ігрового практикування розгортається як син­хронна відповідність названих періодів ігрового дійства восьми фазам процесно-екзистенційного становлення, оновлення, здійснення і згасання гри як циклічно довершеного вчинку. Доведено, що кожна вчинково організована гра, характеризуючись специфічними пофазними новоутво­реннями, у своєму трансформаційному розвитку спричинена як невідворотним минулим, так і бажаним майбутнім, прагне до власного самозреалізування й наділена внутрішнім імпульсом до вдосконалення та абсолютизації свого існування-екзистенціювання. Запропонована авторська типологія ігор, що ґрунтована на циклічно-вчинковому методологічному підході, рефлексивне зре­алі­зування якого у процедурних рамках типологічного методу та з дотриманням вимог принципу кватер­ності дало змогу, з одного боку, чітко визначити дві критеріальні ознаки типо­логізації (логіко-змістова структура вчинку, за В.А. Ро­менцем, і спосіб об’єктивації конкретної ігрової практики), з іншого – результа­тивно обґрунтувати чотири найзагальніші типи ігор: гра-місце, гра-виклик, гра-подія, гра-церемонія. Обстоювана типологія є завер­шеною, адже охоплює все наявне онтофеноменальне поле ігрового ставлення людини до світу і суспільства до людини, задовольняє її намагання самовизначитися і прагнення залишитися. Крім того, детально про­аналізовані онтичний пласт і феноменальні ознаки гри, її самобутня – умовна, напівреальна, вірту­альна й одночасно екзистенційна, психозмагальна та удієвлена – світопобудова. Окреслені контури гри не тільки як наукової категорії, а й як доконче важливої світоглядної універсалії в багатопроблемному контексті розвитку сучасної культури.

       Для філософів і методологів, науковців та управлінців, мистецтвознавців і працівників соціоно­мічних професій – психологів, соціологів, священиків, соціальних і медичних працівників, ме­неджерів, політтехнологів, педагогів.


Монографія "Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі"

     Фурман А.В., Шандрук С.К. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Сергій Костянтинович Шандрук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 272 с.

     В міждисциплінарному дослідженні здійснене обґрунтування теоретичних і проектно-технічних засад постання організаційно-ді­яльнісних ігор, принципів, засобів та інструментів їх проведення як форми, методу та інтегральної умови розвитку методоло­гічного мислення, професійної компетентності і творчих здібностей студентів сучасного ВНЗ. Відштовхуючись від теорії вчинку В.А. Роменця, системомиследіяльнісної і вітакультурної методологій, принципів і норм циклічно-вчинкового підходу та кватерності, а також парадигмальної карти професійної креативності, авторами запропонована інноваційна освітня модель підготовки фахівців соціогуманітарного профілю, котра в роботі отримала як детальне філософсько-методологічне опра­цювання, так і соціально-психологічне і програмно-дидактичне. Уперше створені та описані теоретична модель гри як учинення у логіко-змістовій наступності ситуаційного (виникнення ігрового відношення), мотиваційного (формування поля гри), діяльного (замикання гри і постання світу ігрової діяльності) і післядіяльного (рефлексія успішності/неуспішності гри), типологія ігор (гра-місце, гравиклик, гра-подія, гра-церемонія), нова миследіяльна стратегія або методологема реінтерпретації гри як події-екзистенції людського буття, психосоціального феномену і категорії культури, план-карта циклічновчинкового підходу до пізнання, програмування, сценаризації, продуктив­ного використання та досвідно-рефлексивного осмислення ОДІ в актуалізації і розвитку професійно зорієнтованих мислення, діяльності та креативності майбутніх фахівців.

       Для науковців і філософів, методологів та управлінців, мистецтвознавців та істориків, організаторів дозвілля та ігро­техніків, освітян вищої школи і працівників соціономічних професій – психологів, соціологів, соціальних і медичних працівників, менеджерів, політтехнологів, методистів, а також студентів магістерської програми академій та університетів.


Навчальний посібник "Історія соціальної роботи"

     Фурман А.В., Підгурська М.В. Історія соціальної роботи: [навчальний посібник] / Анатолій Васильович Фурман, Марія Василівна Підгурська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 174 с.

    Навчальний посібник відображає процес становлення соці­альної роботи як науки і професійної практики від стародавніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціаль­ної роботи в Україні, Росії, а також у кра­їнах Європи і США, описує головні по­дії та роль історичних осіб в універсумі прин­ципів, норм і цінностей соціальних по­розуміння, взаємодопомоги, толе­рантності.

     Розрахований на студентів університетів, котрі навча­ються за спеціальністю “Соціальна робота”, викладачів гуманітарних інститутів, коледжів, працівників соціальних установ, громад­ських організацій, благодійних закладів, які займаються соціаль­ним захистом і за­безпеченням життє­діяльності різних категорій населення.


Монографія "Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ"

       Фурман А.В., Гірняк Г.С., Гірняк А.Н. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Галина Степанівна Гірняк, Андрій Несторович Гірняк. – Тер¬нопіль: Економічна думка, 2012. – 328 с. Автори дослідження, відштовхуючись від теорії і методології модуль­но-роз­вивального підручника як інструмента полідіалогічної і полісмис­лової освітньої взаємодії, не лише психодидактично обґрунтовують інно­ва­цій­ний навчально-книжковий комплекс у взаємодоповненні наз­ваного підручника, навчального посібника, дисциплінарного тезауруса та освітньої програми само­реалізації особистості студента, а й пропонують інтегральну мо­дель поетапного створення навчальних книг нового покоління для сучас­ного ВНЗ. Причому вказаний комплекс є об’єктом як спрямованого піз­нання, так і науко­вого про­ектування та новаторського конструювання, підлягає комплексній експертизі якості та експериментальному вивченню на предмет ефективності застосу­вання кожного компонента і системи навчальних засобів у цілому. Крім засадових і похідних прин­ципів, вичерпного переліку нормативних вимог, чинників та умов ефек­тивного проектування НКК, висвітлюється миследіяльнісна технологія психо­ло­гічно доцільної побудови його змісту і структури як сукупності складових, параметрів, показників та індикаторів, що повновагомо враховують вікові закономірності та інди­відуальні особливості психодуховного розвитку та осо­бистісно-про­фесій­ного зростання  кожного студента.

       Для науковців, управлінців освітньої сфери, педагогів-практиків, психо­логів, методистів, а також авторів і видавців підручників та по­сібників, аспірантів і студентів-дипломників педагогічних університетів та училищ.


Навчальний посібник "Психологія Я-концепції"

     Фурман A.B., Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000,2006. – 360 с. Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу психології Я-концепції. Він змістовно і структурно охоплює чотири розділи, в яких послідовно висвітлюється проблематика обґрунтування, формування, розвитку і самотворення цього найунікальнішого феномена самосвідомості людини, а також додатки, основне наповнення яких становлять психодіагностичні методики дослідження окремих компоненті» Я-концепції людини у її повсякденному житті. Особливо ґрунтовному вивченню піддані когнітивна, емоційно-оцінкова, вчинково-креативна і спонтанно-духовна складові позитивно-гармонійної Я-концепції та їх циклічне взаємодоповнення, параметри і принципи самоосягнення Я-духовного у вітакультурному просторі освітньої розвивальної взаємодії.

     Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, котрі свідомо професіоналізують соціально-психологічну сферу суспільства.


Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання: Кн. для вчителя

     Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання: Кн. для вчителя. – К.: Освіта, 1993. – 224 с.

     У практичному посібникові подано технологію використання розумового розвитку учнів, описано техніку цілісного тестового обстеження їх, наводяться найбільш доступні вчителеві способи кількісної та якісної обробки результатів тестування, а також з'ясовуються можливості їх використання для створення різних типів класів (ліцейні, гімназійні, загальноосвітні, підвищеної індивідуальної уваги, вирівнювання тощо) та диференційованих навчальних груп, забезпечення індивідуалізованого навчання обдарованих та слабовстигаючих учнів. Концепція системної диференціації навчання, запропонована автором передбачає широке використання дослідницьких психодіагностичних  методик Д. Векслера, Дж. Равена, шкільного тесту розумового розвитку  та ін.

       Для учителів, шкільних психологів, методистів, викладачів ліцеїв і гімназій, керівників освітніх установ, наукових працівників, студентів і викладачів педучилищ і педвузів


Монографія "Психодіагностична компетентність соціального працівника"

     Фурман А.В., Дубно А.В. Психодіагностична компетентність соціального працівника: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Анна Володимирівна Дубно. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 102 с. У монографії науково обґрунтована психодіагностика як наука і мис­тецтво, теорія і професійна практика розпізнання індивідуально-психологіч­них особливостей людини та порівняння їх з нормою. Опи­сана теоретична модель рівнів організації комплексного соціально-пси­хологічного обсте­ження, що охоплює мікро-, мезо-, екзо- та макро­рів­ні і відповідні їм параметри (розумність, соціальність, креативність) психологічного пізнання особистості студента як клієнта і реального учасника інноваційно зорієнтованого кредитно-модульного процесу. Проаналізовані результати експериментально-діагностичного дос­лідження юнаків і дівчат спеціальності “Соціальна робота” ТНЕУ як суб’єктів освітньої взаємодії у часопросторі сучасного університету.

       Для соціальних працівників і психологів, педагогів, управлінців, а також студентів, аспірантів, докторантів соціогуманітарного профілю.


Чин леґіону Українських січових стрільців на Тернопіллі (друга половина 1915 – початок 1918 р.)

Чин леґіону Українських січових стрільців на Тернопіллі (друга половина 1915 – початок 1918 р.) [Текст] / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2012. – 224 с.


Навчальний посібник "Історія України. Відповіді на питання екзаменаційних білетів"

Історія України. Відповіді на питання екзаменаційних білетів [Текст] : навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – К. : Знання, 2012. – 438 с.


Навчальний посібник "Історія України"

Історія України [Текст] : навчальний посібник. – 3-тє вид., стер. / М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2013. – 685 с.


Монографія "Етнополітика української влади доби Національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз"

Етнополітика української влади доби Національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз [Текст] : моногр. / М. В. Лазарович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.


Станиславів і Український леґіон

Станиславів і Український леґіон [Текст] / Іван Монолатій, Микола Лазарович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 104 с.


За волю й славу України: Нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії

За волю й славу України: Нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії [Текст] / М. В. Лазарович, Б. І. Мельничук, Р. М. Матейко. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – 320 с.


Монографія "Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба"

Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. – 2-ге вид., доп. [Текст] / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2016. – 628 с.


«Як з Бережан до Кадри січовики манджали...»: Збройна боротьба Українських січових стрільців проти російських загарбників на Бережанщині (друга половина 1916 – середина 1917 р.)

«Як з Бережан до Кадри січовики манджали...»: Збройна боротьба Українських січових стрільців проти російських загарбників на Бережанщині (друга половина 1916 – середина 1917 р.) [Текст] / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2016. – 72 с.


Монографія "Богдан Лепкий. Життя і діяльність"

Білик Н. Богдан Лепкий. Життя і діяльність : монографія / Надія Білик. – Тернопіль : Джура, 2001. – 172 с.


Монографія "Адміністративно - правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав"

Адміністративно - правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав / О.С. Конопляник, С.К. Гречанюк, В.О. Галай [Монографія]. - К.: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016. - 182 с. У цій праці  на основі аналізу теоретично-правових засад, іноземного досвіду, чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації визначено адміністративно-правові основи охорони дипломатичних представництв іноземних держав, удосконалено форми та методи діяльності підрозділів Національної гвардії України, а також розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативних основ та практики правозастосовної діяльності у цій сфері.


Монографія "Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортними засобами"

Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортними засобам:[монографія] / П.І. Пархоменко, С.К. Гречанюк. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. - 174 с.

Монографія присвячена теоретичній розробці особливостей, підстав та процедури притягання до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортними засобами, формування на цій основі нових, науково - значимих понять, а також пропозиції, які можуть бути використані при розробленні нормативно - правових актів, удосконаленні діючих, що сприятиме підвищенню ефективності боротьби з правопорушеннями в цій сфері та допоможе пристосувати цей вид відповідальності до вимог сьогодення. У роботі концептуально узагальнені і систематизовані положення, що стосуються адміністративної закономірності взаємодії з урахуванням особливостей транспортних правовідносин, що дозволило сформулювати її поняття, розкрити ознаки, особливості провадження та притягнення до даного виду відповідальності.


Монографія "Адміністративно - правовий статус фізичної особи"

Адміністративно - правовий статус фізичної особи: [монографія] / О.Я. Зубрицька, Н.О. Рибалка, С.К. Гречанюк - К.: Видавничий дім "АртЕк", 2016. - 160 с.

Монографія спрямована на вдосконалення наукових підходів до розуміння особи індивідуального суб'єкта адміністравтиного права, вироблення на їх основі практичних пропозицій з метою впровадження їх у законодавство та правозастосовну практику. У науковій праці досліджено та екстрапольовано загальнотеоретичні підходи до відносин публічного управління, що дало змогу розкрити зміст та удосконалити положення законодавства про участь особи в адміністративних праовідносинах. Елементами наукової новизни та ключовими висновками монографії стало удосконалення положень теорії та практики участі фізичних осіб у відносинах публічного управління. У монографії наведено напрями практичного удосконалення реалізації прав громадян щодо участі у публічному управлінні, які мають стосунок до методології правоохоронної діяльності (зокрема, щодо удосконалення інформаційних прав громадян на доступ до інформації про здійснення публічного управління; удосконалення механізму приватного (громадського) обвинувачення; впровадження інструментів електронної демократії тощо); запропоновано низку змін до нормативно - правового регулювання статусу особи як індивідуального суб'єкта адміністративних правовідносин.


Монографія "Взаємодія контролюючих органів у сфері оподаткування з великими платниками податків: процедурно - правовий аспект"

Взаємодія контролюючих органів у сфері оподаткування з великими платниками податків: процедурно - правовий аспект: [монографія] / С.К. Гречанюк, Ю.С. Махиніч, - Київ: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016. - 174 с.

Монографія присвячена дослідженню теорії і практики взаємодії контролюючих органів у сфері оподаткування з великими платниками податків в Україні в розрізі податкових процедур на основі використання зарубіжного досвіду. Досліджено нормативно - правовий зміст поняття "великий платник податків", осмислено правове становище великих платників податків в Україні та особливості взаємодії з ними. Визначено поняття, межі та з'ясовано зміст податкових процедур взаємодії контролюючих органів у сфері оподаткування з великими платниками податків у межах виконання ними своїх податкових зобов'язань. Розкрито квінтесенцію стратегії податкової діяльності Центрального офісу з обслуговування великих платників.


Монографія "Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань"

Слома В.М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань: Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 208 с.

У монографії досліджуються теоретичні проблеми, пов'язані із застосуванням гарантії як одного із видів забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Розкривається поняття, характеризуються види та функції гарантії, визначається правова природа договору про видачу гарантії, а також висвітлюються питання виконання обов'язків за гарантією. Для науковців, аспірантів, викладачів і студентів юридичних факультетів, практичних працівників.


Монографія "Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав"

Бутрин-Бока Н.С. Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав: [монографія] / Н. С. Бутрин-Бока. – Т.: Економічна думка, 2016. 184с.

У монографії представлено результати дослідження, зокрема: з'ясовано, що оборотоздатність корпоративних прав визначається не лише законом, а також: а) локальними корпоративними актами (статутом, засновницьким договором тощо); б) корпоративними правочинами; в) корпоративним договором; г) договорами, що опосередковують перехід майнових прав; класифіковано умови дійсності правочинів щодо набуття та припинення корпоративних прав за критерієм виду джерела, якими вони встановлені, на: а) загальні, які є обов’язковими для всіх правочинів; б) визначені спеціальним законодавством або установчими документами; в) обумовлені природою та особливістю окремого виду даного правочину; з’ясовано, що форми реалізації корпоративних прав необхідно відрізняти від суміжних понять, а саме: форм корпоративних прав та форми об’єктивації корпоративних прав. Розмежовано,що форма корпоративних прав – це вклад, частка, акція, пай, а форми об’єктивації - втілення корпоративних прав у певній матеріалізованій формі. Книга буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, інших осіб, які цікавляться проблематикою правового регулювання розпорядження корпоративними правами на підставі вчинення правочину та, загалом, корпоративним правом.


Монографія "Договірні зобов’язання з передання майна в користування: проблеми теорії та практики"

Договірні зобов’язання з передання майна в користування: проблеми теорії та практики: Монографія / І. Р. Калаур. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 480с.

Монографію присвячено проблемам цивільно-правового регулювання договірних зобов'язань з передання майна в користування в умовах ринкових реформ. У роботі проаналізовано джерела правового регулювання договірних зобов'язань з передання майна в користування, досліджено догорів як підставу виникнення зобов'язань з передання майна в користування, з'ясовано особливості правового режиму різновидів договору з передання майна в користування.


Навчальний посібник "Аграрне право"

Аграрне право: Навчальний посібник / О.Я. Паславська, В.М. Слома. – Тернопіль, 2011. – 354 с.

У навчальному посібнику на основі чинного законодавства та відповідно до програми курсу висвітлюються основні правові інститути загальної і спеціальної частин аграрного права, питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва. У стислій і доступній для сприйняття студентами формі розкрито зміст основних нормативних актів аграрного законодавства і їх роль у регулюванні ринкових відносин.


Монографія "Договори з виконання робіт в цивільному праві України: проблеми теорії і практики"

Договори з виконання робіт в цивільному праві України: проблеми теорії і практики: монографія / За заг. ред. А. Б. Гриняка. - К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015.- 402 с.

На основі положень чинного законодавства здійснено теоретичне узагальнення напрямів договірного регулювання відносин з виконання робіт, відображено правові позиції щодо удосконалення механізму правового регулювання зобов'язань з виконання робіт та запропоновано нові концептуальні підходи до їх правового регулювання. Охарактеризовано систему договорів, що опосередковують зобов'язання із виконання робіт, з'ясовані критерії розмежування договорів підряду та інших договірних конструкцій. Визначено загальні ознаки, що об'єднують усі підрядні договірні зобов'язання в договірний тип з виконання робіт та проведено детальний аналіз основних договорів на виконання робіт. Розгляд питань теорії тісно поєднаний з аналізом практики судів України, що надає цій праці практичного значення. Викладено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та практики його застосування. Для широкого кола фахівців у сфері договірного права в цілому та підрядних договорів зокрема: науковців, аспірантів, адвокатів, нотаріусів та всіх, хто цікавиться актуальними питаннями договірного права України.


Монографія "Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт"

Лукасевич – Крутник І. С. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт: моногр. / І.С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2012. – 180 с.

У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми, пов'язані із застосуванням договірних відносин щодо проведення проектних та пошукових робіт. Розглянуто становлення та розвиток правового регулювання зобов'язань за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, досліджено поняття, юридичну природу та сферу застосування цього договору, охарактеризовано суб'єктний склад, з'ясовано порядок укладення, визначено коло істотних умов, проаналізовано права та обов’язки сторін, встановлено умови та форми договірної відповідальності сторін за досліджуваним договором. У роботі запропоновано низку змін до Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства з метою вдосконалення правового регулювання у сфері проведення проектних та пошукових робіт. Книга буде цікавою для науковців, аспірантів, викладачів і студентів юридичних ВНЗ та факультетів, практичних працівників.


Навчальний посібник "Кримінально-виконавче право України"


Підручник "Кримінальний процес"


Монографія "Функції омбудсманів у сучасному світі"


Навчальний посібник "Соціальна безпека"

Вівчар О. І., Колесніков А. П. Соціальна безпека: Навчальний посібник / О. І. Вівчар, А. П. Колесніков. - Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2015. - 147 с.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми управління безпекою соціальних систем в сучасних умовах турбулентності економічних процесів в системі виробничо-економічних відносин суб'єктів господарювання та держави зокрема, висвітлюються основні концептуальні засади соціобезпеки, показники соціального становища, а також соціально-психологічні особливості злочинних груп.


Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення [монографія]

Мартинюк В. П., Баранецька О.В. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення. [монографія] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль: Крок,: 2015. – 206 с.

У монографії представлено результати дослідження концептуальних засад фіскальної безпеки держави та шляхів її забезпечення. Запропоновано новудефініцію “фіскальна безпека держави”, обґрунтовано місце фіскальної безпеки в загальній ієрархії національної безпеки та встановлено їїскладові, а також конкретизовано понятійно-категоріальний апарат.Здійснено інтегральну оцінку рівня фіскальної безпеки України. Обґрунтовано взаємозв’язки між фіскальною безпекою держави та складовими фінансової безпеки. Виконано моделювання та проаналізовано взаємовплив макроекономічних і фіскальних показників.Значну увагу приділено дослідженню залежності між фіскальним потенціалом і фіскальною безпекою держави.Ідентифіковано проблеми фіскальної сфери та забезпечення фіскальної безпеки України на прийнятному рівні й запропоновано можливі напрямиїї зміцнення.


Навчальний посібник "Податкове право"

Мартинюк В.П., Михальчук Н.М. Податкове право : [навчальний посібник] / В.П. Мартинюк, Н.М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи функціонування податкової системи, структуру і джерела податкового права України. Розглянуто механізм справляння основних видів податків і зборів. Особли­ва увага приділяється питанням реалізації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства, організаційним та тактичним заходам щодо компенсації шкоди, завданої податковими правопорушеннями.

Призначений для студентів юридичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде корисним для фахівців державних контролюючих і правоохоронних органів України і платників податків.


Навчальний посібник "Інтелектуальна власність"

Інтелектуальна власність: навч. посібник / [Вівчар О.І., Вовна І.М., Дишкант М.В., Зайцева-Калаур І.В., Мартинюк В.П., Москалюк Н.Б., Якубівська Ю.Є.]; під ред.  В.П.Мартинюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 360 с.

У навчальному посібнику розглянуто поняття інтелектуальної власності та інституційно-правове поле її функціонування. Розкрито суть захисту та охорони об’єктів авторського та суміжного права, нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності та промислової власності. Висвітлюються економіко-правові питання здійснення прав інтелектуальної власності. Проаналізовано міжнародні та закордонні аспекти права інтелектуальної власності.

Навчальний посібник буде корисним студентам усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та всім тим хто цікавиться проблематикою інтелектуальної власності.


Монографія "Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України"

Мартинюк В.П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України : [монографія] / В. П. Мартинюк. – К. : Кондор, 2011. 326 – с.

У монографії представлено результати дослідження теоретико-методологічних і практичних засад розбудови митної системи в контексті підвищення рівня економічної безпеки держави. Запропоновано нову наукову парадигму до дослідження митної системи держави, обґрунтовано її місце в загальній ієрархії систем. Висвітлено генезис і ретроспективу поглядів класиків економічної думки на процес становлення митної системи держави. Проведено оцінку фіскально-регулюючого потенціалу митної системи України. Обґрунтовано підходи до вдосконалення методики інтегральної оцінки рівня економічної безпеки держави, визначено міру впливу митної системи на окремі її складові. Значну увагу приділено методології прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету. Досліджено прикладні аспекти митного регулювання й митного контролю в умовах членства України в СОТ.

Книга буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, державних службовців, у тому числі працівників митної служби, керівників підприємств і організацій, інших осіб, які цікавляться проблемами розбудови митної системи та забезпечення економічної безпеки України.


Монографія "Логістичні аспекти фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів"

Вівчар О. І. Логістичні аспекти фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів: [монографія] / В. П. Мартинюк, О.І. Вівчар. – Тернопіль, Астон, 2013. – 232 с.

У монографії представлено результати дослідження логістичних аспектів фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів. На цій основі запропоновано теоретичні підходи практичні кроки, забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів в умовах виходу країни на траєкторію сталого економічного зростання.

Дослідження виконано на прикладі підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів західного регіону, які при належному державному сприянні можуть мати перспективи розвитку.

Книга буде корисною як для спеціалістів з будівництва, ремонту й експлуатації шляхів, бізнесменів, так і для науковців, практиків, викладачів та студентів.


Монографія "Митна система та економічна безпека держави: теорія та методологія"

Мартинюк В.П. Митна система та економічна безпека держави: теорія і методологія [монографія] / В.П. Мартинюк. – Тернопіль : Астон, 2010. – 256 с.

У монографії представлено результати дослідження теоретико-методологічних та практичних засад розбудови митної системи в контексті підвищення рівня економічної безпеки держави. Запропоновано нову наукову парадигму до дослідження митної системи держави, обґрунтовано її місце в загальній ієрархії систем. Проведено оцінку фіскально–регулюючого потенціалу митної системи України. Обґрунтовано динамічну модель прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету. Досліджено прикладні аспекти митного регулювання та митного контролю в умовах членства України в СОТ. Запропоновано методологічні підходи до вдосконалення методики інтегральної оцінки рівня економічної безпеки держави.

Книга буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників митної служби, керівників підприємств та організацій, інших осіб, які цікавляться проблемами функціонування митної системи та економічною безпекою України.


Навчальний посібник "Оцінка вартості майна та бізнесу"

Вівчар О. І. Оцінка вартості майна та бізнесу [Навчальний посібник] / О. І. Вівчар – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2014. – 163 с.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми оцінки вартості майна та бізнесу в сучасних умовах турбулентності економічних процесів в системі виробничо-економічних відносин підприємницьких структур, висвітлюються основні поняття про бізнес, його особливості, необхідність об’єктивної оцінки та підходи й методи, що існують на міжнародній apeні i можуть бути адаптованими до специфіки ведення бізнесу вітчизняної прагматики.

Для студентів, слухачів, викладачів та аспірантів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, підприємців, менеджерів, оцінювачів майна і всіх, хто займається бізнесом.


Навчальний посібник "Державна система правової охорони інтелектуальної власності"


Навчальний посібник "Сучасні методи забезпечення надійності персоналу"

Якубівська Ю.Є. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу: [Навчальний посібник] / Ю.Є. Якубівська– Тернопіль: ТАЙП, 2014  – 118 с.

У навчальному посібнику запропоновано теоретичний матеріал та  практичні рекомендації із забезпечення надійності персоналу в контексті управління економічною безпекою підприємства.

Для студентів, слухачів, викладачів та аспірантів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників кадрових служб та служб безпеки, управлінців та осіб, котрі займаються господарською діяльністю.

 


Навчальний посібник "Податкова система"


Навчальний посібник "Право інтелектуальної власності"


Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вітчизняна система хорони і захисту інтелектуальної власності в умовах приєднання до європейського союзу"


Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансово-економічна безпека держави, регіону, підприємства: погляд молодих вчених"


Практикум з дисципліни "Податкове право"